Zasady korzystania z modułu Galeria na portalu

Zasady korzystania z modułu Galeria na portalu www.800lat.piotrkow.pl
§ 1

Niniejsze zasady określają sposoby korzystania z modułu Galeria Internautów umieszczonego na portalu www.800lat.piotrkow.pl, którego właścicielem i Administratorem jest Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, z siedzibą przy Pasażu Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski. Publikacja zdjęć jest bezpłatna. Zdjęcia powinny być związane z Piotrkowem Trybunalskim.
Słownik pojęć, które będą używane w dalszej części Zasad:
Zasady - zbiór treści normujących ogólnie przyjęte normy postępowania
Portal – elektroniczna platforma o adresie internetowym www.800lat.piotrkow.pl
Administrator – zarządzający portalem www,
Galeria – zbiór zdjęć przesyłanych przez Internautów. Każdy zbiór zdjęć zawiera: nazwę galerii, informacje o autorze, zdjęcia, opis. Dotyczy zarówno fotografii publikowanych w sekcji „Galeria”, jak i „Selfie”.
Internauta – użytkownik portalu www.800lat.piotrkow.pl wysyłający zbiór zdjęć w celu publikacji w module Galeria Internautów.

§ 2

Zawartość treści przekazywanych do zamieszczenia w Portalu (zdjęcia tworzące Galerię Internautów, a także nazwy galerii, informacje o autorze, opis), nie może być sprzeczna i niezgodna z przepisami prawa, przyjętymi normami etycznymi czy dobrymi obyczajami i zasadami dobrego współżycia społecznego, obowiązującymi na terenie Polski oraz godząca w dobre imię i wizerunek Piotrkowa Trybunalskiego, a także innych osób. Dozwolony format zdjęć: png, jpg, gif, rozmiar zdjęcia nie może przekroczyć 2 Mb (megabajty).

§ 3

Publikacja Galerii Internautów na Portalu www.800lat.piotrkow.pl, o ile jej zawartość i treść nie narusza niniejszych zasad, nastąpi w terminie 7 dni od daty jej wpłynięcia.

§ 4

Nadsyłając zdjęcia do Galerii Internautów Internauta oświadcza, że zbiór zdjęć jest jego autorstwa, bądź uzyskał zgodę autora zdjęcia do jego publikacji oraz że osoby będące na zdjęciach wyraziły zgodę na publikację ich wizerunku.

§ 5

W sytuacji kiedy Administrator stwierdzi fakt naruszenia powyższych zasad może korzystając ze swoich uprawnień wstrzymać publiczną emisję Galerii Internautów lub  ją usunąć.

§ 6

Administrator zastrzega sobie prawo odmowy publikacji Galerii Internautów lub ich modyfikacji, bez podania przyczyny.

§ 7

Administrator jako zarządzający portalem nie odpowiada za zawartość Galerii Internautów (zbiór zdjęć) oraz treści wpisywanych przez Internautów (nazwa galerii, informacje o autorze, opis), nie ponosi także odpowiedzialności za wszelkie skutki powstałe w wyniku podania przez nich, do zamieszczenia na portalu, nieprawdziwych lub niepełnych danych.

§ 8

Za Galerię Internautów opublikowaną na Portalu odpowiada tylko i wyłącznie przekazujący ją Administratorowi Internauta.

§ 9

Powielanie, kopiowanie lub rozpowszechnianie treści (zdjęć) znajdujących się na Portalu www.800lat.piotrkow.pl bez zgody Administratora jest zabronione.

§ 10

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Portalu spowodowane awariami łącz telekomunikacyjnych, niezbędnymi pracami techniczno-konserwacyjnymi i innymi awariami spowodowanymi siłami natury.

§ 11

Internauta przesyłając zdjęcia do Galerii Internautów wyraża zgodę na ich publikację na stronach www będących własnością Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz materiałach promocyjnych wydawanych przez Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

§ 12

Internauci przesyłający Galerię Internautów są zobowiązani do przestrzegania Zasad.

§ 13

Niniejsze Zasady obowiązują od chwili jego opublikowania na stronie Portalu. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Zasad bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników. Wszelkie zmiany w Zasadach obowiązują od chwili ich opublikowania w Portalu.

§ 14

Internauta może w dowolnym momencie zażądać usunięcia Galerii ze swoimi zdjęciami wysyłając e-maila na rzecznik@piotrkow.pl