Przywilej króla Zygmunta Augusta dla miasta Piotrkowa potwierdzający wcześniej nadane przywileje, Lublin 20.04.1569
Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, Nadania i przywileje królewskie miasta Piotrkowa, zesp. nr 181, sygn. 1.
1569 R-ku dnia 20 kwietnia w Lublinie przywilej tegoż króla Zygmunta Augusta, w którym porządek obierania Burmistrzów i Radźców opisuje i aprobuje. Aprobację Burmistrza J. Panu Staroście Piotrkowskiemu w moc dając, a zarazem z tychże kandydatów Radźców dwu potwierdzać pozwala. Burmistrz i Rajce przysięgę wierności swojej w obecności Rajców ustępujących i starszych z pospólstwa dokonać powinni. Ciż Rajce powinni robić rachonki z pieniędzy tak zebranych jak i wydanych i przed uwolnieniem z obowiązków zdać wobec wszystkich obywateli sprawę ze swego urzędowania. Tymże przywilejem warowano ażeby Żydzi w Mieście Piotrkowie nie mieszkali i żadnych kupi oprócz Jarmarków nie odprawowali: tenże sam przywilej nakazuje, aby mieszczanie piotrkowscy od sądów tak Pana Starosty jako i Podstarościego wolni byli i żeby ich w żadnym przypadku do Jurysdykcji swej nie pociągali, ale tu w Ratuszu w miejscu odpowiednim zgodnie z przywilejami sądzili. Specyfikuje tymże przywilejem, aby żaden nad wolą Radziec Miejski nie musiał i nie ważył się na przedmieściu piw szynkować lubo że ważyć pod grozą utraty tego piwa i zapłacenia 3 grzywien kary.

Tekst na podstawie: Najstarsze Dokumenty Miasta Piotrkowa, Katalog wystawy z okazji 600-lecia nadania miastu prawa magdeburskiego 1404-2004, oprac. M. Gąsior, Piotrków Trybunalski 2004, s. 7.
powrót